Công Ty TNHH Điện Công Nghiệp Toàn Thắng

SAMSUNG ELECTRONICS COMPLEX